อาการล่าสุด พยาบาลน้องอุ้ม

เรื่องเด่น

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ อาการล่าสุด “น้องอุ้ม”พยาบาลสาวอุ้มผางที่ได้รั บ บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ในภารกิจส่งตัวคนไ ข้

จากเ ห ตุร ถ พ่วงเปลี่ยนเลนกะทันหันทำให้รถฉุกเฉินโรงพยาบาลอุ้มผางที่น้องอุ้มนั่งมาด้วยในภารกิจส่งตัวคนไข้ช นท้ายเข้าอย่างจัง มีผู้ได้ รั บ บ าด เ จ็ บ 5 ราย

ซึ่งน้องอุ้ม ถูกอั ดติ ด ซ า ก ร ถ ได้รั บ บ า ดเ จ็ บ ส า หั ส

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กรมการแพทย์ ได้มีรายงานล่าสุดดังนี้

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ”น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณโรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับที่ 3)

 

ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยที่ได้ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี จาก เ ห ตุรถตู้พยาบาล ฉุ ก เ ฉิ น ของโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตากจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan)

 

อาการในขณะนี้ (วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.) พบว่า ผู้ป่วยอาการ ส ม อง บ ว ม ดี ขึ้น มีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนและขาในแนวราบได้

ได้รับอาหารทางสายยาง มีทีมนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด การหายใจและสั ญ ญ า ณ ชี พ ปกติ แต่ยังคงใช้เค รื่ อง ช่ว ยห ายใ จ

แพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง

โดยขณะนี้ได้เริ่มเตรียมผู้ป่ ว ยเ พื่อเข้าสู่กระบวนการห ย่ าเครื่ อง ช่ว ยห า ยใจ และจะมีการประเมินอาการทา งส ม อ งในระยะต่อไป

 

โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.